Szukanie wody

Sposób wydobywania wód podziemnych zależy od głębokości, na jakiej znajduje się warstwa wodonośna. Wody zalegające głęboko pod powierzchnią Ziemi (wody głębinowe) ujmowane są za pomocą studni głębinowych – artezyjskich (działających na zasadzie
samowypływu), lub z zastosowaniem pomp. Wody zalegające na mniejszych głębokościach ujmuje się za pomocą studni kopanych lub abisyńskich (z zastosowaniem pompy ręcznej).

Wyróżniamy cztery metody poszukiwania wód podziemnych:

  • Badanie elektrooporowe - Polega na pomiarze elektrycznej oporności pozornej poprzez „wpuszczenie” w podłoże prądu stałego i pomiarze różnicy potencjałów wygenerowanej w ziemi. Metoda ta w środowisku geologów jest szczególnie polecana do wykrywania warstwy wodonośnej w utworach czwartorzędowych. Dzięki niej możemy określić obecność oraz zasięg rozprzestrzeniania się wód zmineralizowanych w ośrodku skalnym, do określenia kierunku spływu i zalegania zwierciadła wód podziemnych, jak również charakteryzowania podpowierzchniowych warunków hydrogeologicznych.
  • Badanie sejsmiczne -  jedna z geofizycznych metod lokalizacji wody podziemnej, oparta na zjawisku generowania sygnałów sejsmoelektrycznych w trakcie drgań wody względem łożyska skalnego. Metoda ta różni się od innych (np. elektrooporowej) tym, że przy relatywnie niewielkich głębokościach, tylko woda może być czynnikiem odpowiedzialnym za generowanie sygnałów sejsmoelektrycznych. Zastosowanie jej daje oczywiste korzyści przede wszystkim materialne, pozwalając precyzyjnie zlokalizować miejsce dla wykonania odwiertu studni głębinowej.
  • Badanie Hydrogeologiczne – badanie wód gruntowych. Dzięki wykorzystaniu raportów oraz map hydrogeologicznych możemy na wstępnych etapach planowania inwestycji określić specyfikę gruntu i sprecyzować czy na danym obszarze zalegają warstwy wodonośne.
  • Badanie radiestezyjne - Istotą radiestezji jest wykrywanie promieniowania. Radiesteta przy użyciu przyrządów takich jak różdżka, wahadło może stwierdzić czy w danej lokalizacji występują cieki wodne. Często potrzebna jest wstępna ekspertyza działki czy terenu pod inwestycje jeszcze przed zakupem. Z rozkładu zakłóceń radiestezyjnych można uzyskać istotne informacje przydatne przy planowaniu zabudowy. Na podstawie ekspertyzy można przewidzieć możliwość wystąpienia kłopotów z brakiem wody czy też z jej nadmiarem.

Planowanie inwestycji powinniśmy rozpocząć od zapewnienia sobie dostępu do wody, zwłaszcza w przypadku, gdy nie mamy alternatywy podpięcia się do innych źródeł. Musimy pamiętać, że każda z metod w pewnych terenach jest skuteczna a w innych nie, dlatego zachęcamy do kontaktu i konsultacji wyboru najlepszej metody poszukiwania wody. Tel.  502 501 666